Parafia Sulęcinek

1.  Solec , nasza rodzima parafia.

Pierwsze wzmianki o kościele w Solcu pochodzą z średniowiecza. Parafia pod wezwaniem św. Katarzyny w Solcu stała się letnią siedzibą biskupów Poznańskich. Zapiski informują , że w 1255r w solcu zmarł biskup Bogufał.  W XII i XIII w. w Solcu pod opieką parafii działała szkoła i szpital,  przytułek.  W 1890r. do parafii należało 177 mieszkańców Sulęcinka, czyli  Sulencina Olędry. W tym czasie w naszej wiosce żyło 244 protestantów. W 1864r. ksiądz Jan Nepomucen Wittan  rozpoczął budowę nowej plebanii i organistówki. Nowy gotycki kościół pobudowano w trzy lata w 1908r. na miejscu starego cmentarza. Fundatorami kościoła oprócz parafian, byli ziemianie : między innymi Skrzydlewscy, Chrzanowscy, oraz Kennemann, protestancka rodzina z Klęki. Budowniczym kościoła do 1911r. był Józef Grabowski. Następnym proboszczem był Czesław Niklewicz, który upiększył kościół wyposażeniem i polichromią. W latach 1929-1933 proboszczem był ks. Ludwik Jarosz a od 1933r. ks. Roman Stepczyński, który w wojne został aresztowany i wywieziony do obozu w Gusen i tam zamordowany.  Po wojnie proboszczami byli księża Józef Sopart, Franciszek Figlak, Franciszek Bortnowski i Kazimierz Tomalik. Solec to nasza dotychczasowa parafia,  do której należeliśmy jako parafianie i przyjmowaliśmy sakramenty św. Cmentarz w Solcu , to miejsce spoczynku  naszych najbliższych i przodków.

 1. Stary kościół.

 

2.  Mądre, nasi sąsiedzi.

Kościół w Mądrych. Figura w ołtarzu Matki Boskiej Bolesnej. Artykuł  w gazecie.

Jako parafianie Sulęcinka od północy graniczymy z parafią Mądre . W pięknym kościele w miejscowości Mądre znajduje się łaskami słynąca figura Matki Boskiej Bolesnej – według starych zapisów i przekazów, wierni mieli wymodlić przed Nią wiele łask, oraz ustanie zarazy. Parafianie Mąderscy i ja uważamy, że Matka Boska Mąderska dalej pomaga wiernym, którzy się do Niej zwrócą o pomoc i błogosławieństwo.

3. Historia budowy kościoła w Sulęcinku

Kościół w Sulęcinku pod wezwaniem Chrystusa Króla.

O potrzebie budowy kaplicy filialnej w Sulęcinku   mówiło się już od dawna. Pierwsze przymiarki do budowy kaplicy w Sulęcinku datowane są na początek lat osiemdziesiątych    XX-go wieku, kiedy proboszczem parafii Solec Wlkp. był ks. Franciszek Figlak. Najpierw jednak budowano kaplicę w Witowie a później na przeszkodzie stanęła choroba ks. proboszcza. Temat budowy tym razem już nie kaplicy a kościoła w Sulęcinku powrócił po 1994 roku. W lipcu 1994 roku proboszczem parafii Solec Wlkp. został ks. mgr Franciszek Bortnowski. Od początku swego urzędowania ks. proboszcz czynił usilne starania o uzyskanie w Sulęcinku działki pod budowę kościoła w ramach    rewindykacji za utracone mienie kościelne. Starania te trwały blisko 6 lat. Mimo kilku innych propozycji przedstawionych przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa, ks. proboszcz Franciszek Bortnowski gotów był zaakceptować jedynie grunt przy Spółdzielni Kółek Rolniczych znajdujący się w centrum wsi    i przylegający bezpośrednio do ulicy Klonowej. Przełomowe decyzje i wydarzenia dotyczące budowy  kościoła w Sulęcinku nastąpiły w roku 2000-nym. Roku Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa, w 22-gim roku pontyfikatu papieża Polaka – Jana Pawła II-go. Archidiecezją Poznańską kierował wówczas ks. abp dr Juliusz Paetz  z pomocą biskupów pomocniczych w osobach:

 • bp dr Zdzisława Fortuniaka
 • bp prof. dr hab. Marka Jędraszewskiego

Proboszczem parafii Solec Wlkp. był wtenczas ks. mgr   Franciszek Bortnowski a wikariuszem tejże parafii ks. Marek Smólski.W 2000-ym roku upływał termin podpisania porozumień  rewindykacyjnych z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa.  Proboszcz parafii Solec Wlkp. ks. mgr Franciszek Bortnowski warunkował podpisanie porozumienia faktem przekazania gruntu w Sulęcinku z przeznaczeniem pod budowę kościoła, o którym była mowa od wielu miesięcy. W końcu w połowie 2000-go roku Agencja przekazała ten grunt samorządowi Gminy Krzykosy jako mienie komunalne.

Z kolei Rada Gminy na sesji w dniu 06 października 2000r. podjęła uchwałę sygnowaną numerem XX/117/2000w sprawie: „udzielenia bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości na rzecz parafii Kościoła Rzymsko – Katolickiego w Solcu Wlkp.”I dopiero ten dokument stanowił podstawę do sporządzenia   aktu notarialnego Nr 4369/2000  z dnia 16 listopada 2000 roku w sprawie przejęcia nieruchomości w miejscowości Sulęcinek obejmującej działki: Nr 298/13 oraz Nr 298/3        o łącznej powierzchni  1.81.27 ha  (KW nr 32155  oraz  KW    nr 22414).

W ten oto sposób kilkuletnia batalia ks. proboszcza Franciszka Bortnowskiego zakończyła się pełnym sukcesem. Był to jednak dopiero początek wielkiego dzieła – budowy kościoła w Sulęcinku.

Wcześniej, na początku II-go kwartału 2000-go roku, ks.     proboszcz Franciszek Bortnowski w porozumieniu z Kurią Metropolitalną w Poznaniu podjął decyzję o budowie w Sulęcinku domu parafialnego, który będzie tymczasową kaplicą i niezbędną bazą do późniejszej budowy kościoła. Biskup pomocniczy Kurii Poznańskiej ks. bp dr Zdzisław Fortuniak, prowadzący w kurii tematy budownictwa, zaakceptował ten pomysł w miesiącu maju 2000-go roku. Mając takie upoważnienie ks. proboszcz Franciszek  Bortnowski przystąpił do „ofensywy” i na godziny popołudniowe dnia 06-go czerwca 2000-go roku zaprosił parafian z Sulęcinka na spotkanie jeszcze do starego budynku Świetlicy Wiejskiej. Zebranie odbyło się przy udziale sporej grupy, bo aż 59-ciu osób w obecności Wójta Gminy Krzykosy inż. Leona Grzelki – prywatnie mieszkańca Sulęcinka. A oto pełna lista osób obecnych na owym zebraniu:

– ks. proboszcz Franciszek BORTNOWSKI     Solec

– BAJER  Maria                     Sulęcinek

– BŁASZAK  Jadwiga            Sulęcinek

– BŁASZAK  Teresa             Sulęcinek

– CICHOŃ  Józef                 Sulęcinek

– CZERNIEJEWSKA  Małgorzata Sulęcinek

– DEHR  Mirosława               Sulęcinek   

– DROPEK  Ryszard               Sulęcinek  

– DROPEK  Tadeusz               Sulęcinek

– DYMSKA  Henryka              Boguslawki

– FRĄCKOWIAK  Maria           Sulęcinek

– GABAŁA  Henryk                  Sulęcinek   

– GABAŁA  Kazimierz             Przymiarki

– GABAŁA  Stefan                    Sulęcinek

– GALEWSKI  Henryk               Sulęcinek

– GRALCZYK  Bernadeta          Sulęcinek

– GROCHOWSKI  Michał           Sulęcinek  

– GRZELKA  Leon                    Sulęcinek

– IDCZAK  Jan                        Sulęcinek

– JANKOWIAK  Michał              Sulęcinek

– JĘDRZEJCZAK  Roman          Sulęcinek

– KAŹMIERSKA  Zofia              Sulęcinek

– KOWALSKI  Henryk              Sulęcinek

– LITKE  Zenon                      Sulęcinek

– ŁOPATKA  Irena                  Sulęcinek  

– MADAJ  Antoni                    Sulęcinek

– MARYNIAK  Krystyna            Sulęcinek

– MATELSKI  Wiesław               Sulęcinek  

– MENDYKA  Teresa                Sulęcinek

– MUSZYŃSKA  Mieczysława     Sulęcinek

– MUSZYŃSKI  Bronisław      Sulęcinek


– MUSZYŃSKI  Zbigniew        Sulęcinek


– NAROLSKA  Anna                  Sulęcinek


– NAROLSKA  Irena                 Sulęcinek 

-NAROLSKI Grzegorz            Sulęcinek   

                  
– NIEMIER  Marek                 Sulęcinek


– OSUCH  Marian                  Sulęcinek

-PATERAK Helena                  Sulęcinek 

                        
– PAWLIK  Mariola                Sulęcinek


– PAWLIK  Romuald               Sulęcinek


– PAWLIK  Zygmunt              Sulęcinek 

  – PAWŁOWSKI  Krzysztof       Sulęcinek


– POLAK  Stanisława             Sulęcinek


– PRZYBECKI  Leszek            Sulęcinek


– RATAJCZAK  Włodzimierz     Krzykosy       

  – ROMANOWSKA  Mariola       Sulęcinek
– RYBARCZYK  Maria           Sulęcinek
– SIBILSKA  Janina               Sulęcinek
– SIKORSKA  Teresa             Sulęcinek
– SKROBISZEWSKI  Jerzy     Sulęcinek                              – SŁUPIANEK  Zygfryd         Sulęcinek
– STRATYŃSKA  Hann         Sulęcinek
– SZYMKOWIAK  Tadeusz     Sulęcinek

TOMASZEWSKA Barbara  Sulęcinek

WALCZAK Sylwester  Sulęcinek

-WIELIŃSKI Ignacy Sulęcinek

-WIELIŃSKI Wojciech  Sulęcinek

WŁODARCZYK Stefania  Sulęcinek

-ZIMOWSKI Stefan  bSulęci

Na zebraniu tym powołano Społeczną Radę Budowy Kościoła w Sulęcinku w składzie:

 • FRĄCKOWIAK Maria
 • GROCHOWSKI Michał
 • JĘDRZEJCZAK Roman
 • KAŹMIERSKA Zofia
 • NAROLSKA Irena
 • PAWLIK Romuald
 • PAWŁOWSKI Krzysztof
 • PRZYBECKI Leszek
 • RATAJCZAK Włodzimierz
 • RYBARCZYK Marian
 • SKROBISZEWSKI Jerzy
 • SZYMKOWIAK Tadeusz
 • WIELIŃSKI Ignacy                                                                       Ks. bp Grzegorz Balcerek i ks. proboszcz Franciszek
 • WIELIŃSKI Wojciech                                                                                  Bortnowski z Radą Budowy Kościoła
 • WŁODARCZYK Stefania

Przewodniczącym Rady z urzędu jest proboszcz parafii Solec Wlkp. ks. Franciszek Bortnowski.  V-ce przewodniczącym Rady wybrano pana Leszka Przybeckiego. Ks. proboszcz nakreślił  Radzie Budowy Kościoła jasne cele – pobudować w możliwie najkrótszym czasie kaplicę, która będzie bazą do późniejszego wielkiego dzieła jakim będzie budowa kościoła. Argumentacja   ks. proboszcza była równie zwięzła jak cele – Sulęcinek jako miejscowość rozwojowa może w przyszłości być odrębną parafią.W sprawie najbliższych działań ustalono, że mieszkańcy     Sulęcinka aktywnie włączą się do planowanej na najbliższe dni rozbiórki starego budynku Świetlicy Wiejskiej w celu odzyskania części materiałów z przeznaczeniem do wykorzystania przy planowanej budowie kaplicy. Kaplica będzie pobudowana w pierwszej kolejności, jako obiekt tymczasowy do czasu wybudowania kościoła. W dniach 07 do 10 czerwca 2000r. grupa mieszkańców z panem Leszkiem Przybeckim na czele dokonała demontażu dachu, stropu i krokwi deskowych starej Świetlicy. Zdemontowano także wszystkie okna. Całość materiałów przewidzianych do wykorzystania przy budowie kaplicy zdeponowano w wiacie sklepu GS-u tuż przy placu budowy.Z pierwszymi pracami przy budowie kaplicy należało jednak poczekać, aż do września roku 2000-go, do chwili ostatecznych rozstrzygnięć w sprawie przejęcia gruntu pod budowę kościoła przez parafię Solec Wlkp. Na prośbę ks. proboszcza pan Włodzimierz Ratajczak z Krzykos opracował projekt budowlany kaplicy, wydał wstępne warunki  zabudowy (jako kierownik referatu w Urzędzie Gminy) i wytyczył obrys fundamentów na placu budowy. Również na prośbę ks. proboszcza pan Włodzimierz Ratajczak przejął obowiązki  Kierownika Budowy kaplicy.W m-cu wrześniu 2000r. ks. proboszcz Franciszek Bortnowski zlecił wycinkę drzew w lesie parafialnym w Solcu z   przeznaczeniem na budowę kaplicy w Sulęcinku. Drewno przetarł zakład państwa Mieczysława i Haliny Goździaków z Sulęcinka. We wrześniu 2000 roku wykopano fundamenty pod kaplicę i zaczęto stawiać mury. Prace na budowie kaplicy posuwały się błyskawicznie. Duże zaangażowanie parafian sprawiło, że po roku budowy, kaplica była gotowa do użytku . Leszek Przybecki, o którym wspomnę w dalszej części, przyniósł do kaplicy ofiarowaną mu figurę Chrystusa Króla . Ksiądz Franciszek Bortnowski i wszyscy członkowie Rady Budowy Kościoła jednomyślnie zadecydowali o umieszczeniu figury w centralnym miejscu kaplicy i napisali list do abp Juliusza Paetza z prośbą o poświęcenie budującej kaplicy Chrystusowi  Królowi. Tak też się stało we wrześniu 2001 r.  W kaplicy posadzka była wyłożona marmurowymi płytami a wierni mogli spocząć w wygodnych ławkach , wykonanych przez pana Andrzeja Szymkowiaka. Dzięki zamontowaniu ogrzewania nawiewowego w kaplicy było ciepło i przytulnie.  Była to ładna i w pełni funkcjonalna kaplica. Z tych też powodów, część mieszkańców nie popierała planów budowy nowego kościoła, obawiając się wysokich kosztów i pracy przy budowie. Ksiądz proboszcz był jednak nie ugięty . Przewidywał , że Sulęcinek w najbliższej  przyszłości znacznie się rozbuduje i dla takiej miejscowości jedynym obiektem sakralnym może być tylko duży kościół. Po wstępnych pracach przygotowawczych , wykonaniu projektu budowy, oraz uzyskaniu wszystkich zgód , pozwoleń i akceptacji , dziesiątego sierpnia 2004 roku przystąpiono do kopania fundamentów.  Ksiądz Bortnowski , przez cały czas budowy przy wyborze materiałów i wykonawców nigdy nie kierował się ceną, tylko jakością i solidnością. Sam się angażował w pracy , prosił mieszkańców o pomoc przy budowie i ofiary na pokrycie kosztów. Parafianie pomagali przy budowie ale ofiary tylko w niewielkim stopniu pokrywały potrzeby. Proboszcz się tym nie przejmował. Na niepokój członków Rady odpowiadał tylko uśmiechem i mówił o zawierzeniu Bogu. Trochę to przypominało ewangelię św. Jana o cudownym rozmnożeniu chleba i ryb. W trudzie ale szybko minęło siedem lat i ks. proboszcz zaprasza wszystkich parafian i budowniczych kościoła na niezapomnianą pasterkę i poświęcenie przez bp Zdzisława Fortuniaka nowego kościoła p.w. Chrystusa Króla w Sulęcinku.

Wrzesień 2000r pierwsze prace przy budowie kaplicy.       Odpoczynek podczas stawiania konstrukcji kaplicy.

Wnętrze kaplicy.        05 09 2001 r poświęcenie kaplicy przez abp dr Juliusza Paetza.       Praca parafian.

 

Budowę kościoła rozpoczęto 10 08 2004 roku.

Wykopy pod fundamenty.                          Ławy kościoła.                     Ks. Fr. Bortnowski w pełni się zaangażował.

 

Tynkowanie wnętrza.                          Praca pana Kazimierza Skrzypka.              Budowa wieży kościoła.

 

WYKONAWCY  NA  BUDOWIE  KOŚCIOŁA

W  SULĘCINKU

 

 

Główny budowniczy kościoła:

       Ks. Dziekan kan. Franciszek Bortnowski

 

Autor  projektu  kościoła:

mgr inż. arch.  Wojciech  Śpikowski z Poznania

 

Kierownik Budowy:

inż. Eugeniusz Gauza z Brodowa

 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

inż.  Grażyna  Filipiak

inż.  Ryszard  Kowalski

 

Fundamenty:

–  wykopy  –  parafianie z Sulęcinka

–  zbrojenia:   WPPHU  ART-BET   Irena i Jerzy Jankowiakowie

–  zalewanie i zagęszczanie fundamentów: Jan Zimowski z Sulęcinka

 

Murowanie ścian:

–   pierwszy etap murowania ścian Jan Zimowski z Sulęcinka

–    szalowanie i zalewanie filarów (pierwszy etap) Marian Walczak z Solca

–     pozostałe prace murarskie: Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Nikodem  Choryński z Książa

 

Przetarcie drewna  na konstrukcję dachową:

–   Gozdziak  Mieczysław  z Sulęcinka

 

Wykonanie konstrukcji stalowej dachu koscioła:

–   Kazimierz  Kibil z  Wiktorowa

 

Wykonanie konstrukcji drewnianej dachu kościoła:

–      Zakład Ciesielski    Roman  Ptak z Książa wlkp.

–    Cieśla –  Pan Zenon Walorski   z   Krobi

 

Wykonanie krzyża stalowego na małą wieżyczkę:

–    Zakład Kowalsko-Ślusarski  Kazimierz i Jacek  Wiatrowie z Brodowa

 

Wykonanie kuli stalowej na małą wieżyczkę:

–    Zakład Ślusarski    Szczęsny z Robakowa

 

Prace dekarskie oraz wykonanie i montaż rynien:

Z-d Blacharsko – Dekarski  Kazimierz i Grzegorz  Zawalowie  z Borowa

 

Dostawca wełny mineralnej twardej:

Hurtownia  „EL-BUD”  –  Ireneusz Kujawa ze Śremu

 

Wykonanie i montaż okien:

Firma:  RIWAL  Sp. z o. o. z Nowego Miasta

 

Wykonanie instalacji elektrycznej:

Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Bogdan Wojciechowski ze Środy

 

Tynkowanie ścian wewnętrznych kościoła:

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane  Nikodem  Chorynski z Książa wlkp.

 

Ocieplenie dachu, wykonanie podbitki sufitowej, wykona-nie balustrady chóru, malowanie wnętrza kościoła i wykonanie betonowych podestów wejściowych do kościoła:

Firma   „ARRA – COLOR” Wiesław Wojtczak z Nowego Miasta

 

Wykonanie instalacji grzewczej, instalacji centralnego odkurzania, wykonanie instalacji sanitarnych oraz wykonanie przyłącza wodnego i kanalizacyjnego:

Jan  Jankowiak  –  Sulęcinek

Stanisław Jankowiak  –  Solec

 

Wykonanie posadzki betonowej:

Firma:   Posadzki  Betonowe  Wykonywane  Maszynow Bernard  Nowaczyk z Witaszyc

 

Wykonanie elementów wyposażenia prezbiterium:

Firma:      Kamieniarstwo  –  Wawrzyniak  z Murowanej Gośliny

 

Wykonanie posadzki z płyt granitowych, posadzki w zakrystii, posadzki i ścian w zapleczu sanitarnym i obłożenie płytkami wszystkich podestów wejściowych do kościoła:

Kazimierz Skrzypek z Krzykos

 

Żyrandole, świeczniki, kinkiety:

Pracownia  Rzemiosła  Artystycznego Brązownictwa i Metaloplastyk  Jacek i Piotr Przybylscy z Poznania

Wykonanie instalacji nagłośnieniowej:     Firma Handlowo – Usługowa

WLODEX   Władysław Trytt z Poznania

Wykonanie ławek : Andrzej   z Kopczynowa.

 

 

Ofiarowanie, wykonanie i montaż górnej części wieży oraz dzwonu

      Irena i Jerzy Jankowiakowie ze Zwoli

 

Wykonanie i montaż napędu dzwonu, oraz wykonanie i montaż żaluzji w oknach dzwonnicy:

RDUCH  Grzegorz Kłyszc

 

Ocieplenie i obmurowanie cegłą klinkierową ścian zewnętrznych

Firma- Ogólnobudowlana Dach- Pol Maciej Lipski z Zaniemyśla

 

 

 

Poświęcenie dzwonu.                         Pasterka 2011r, bp Zdzisław Fortuniak       14 04 2013 r. ks. abp Stanisław Gądecki ks. proboszcz Fr Bortnowski.                         poświęcenie kościoła.                                     konsekracja kościoła.

 

Tekst i zdjęcia zaczerpnięte głównie z kronik Michała Grochowskiego.

Księża w parafii w Sulęcinku

Lata pracy w parafii  Imię i nazwisko księdza                      Uwagi
ks. kan. Franciszek Bortnowski  Budowniczy kościoła w Sulęcinku
 01 07 2013- 2015r. ks, mgr Mirosław Skórnicki I proboszcz, od razu zjednał sobie parafian i całą młodzież. Przeniesiony przedwcześnie po prawie dwóch latach pracy.
02 03 2015r. ks. mgr Krzysztof Szczepański

 

 

4.  Wspomnienie Leszka Przybeckiego.

Państwo Przybeccy przybyli do Sulęcinka w 1995 r. Już od samego początku Leszek mocno się zaangażował w życie parafialne i społeczne wsi. Dziwiły nas jego  opowiadania o snach lub widzeniach  powstania kościoła i monumentalnej figury Jezusa Chrystusa w pobliżu jego domu..  Minął jakiś czas, Leszek namówił kilka osób do pomocy i monument powstał. Figurę Jezusa Chrystusa poświęcił abp Juliusz Paetz . Na czas parafiady, do której namówił i przekonał księży , parafian i młodzież, zbudował Arkę Noego z żywymi zwierzętami w środku.

 

     

Leszek Przybecki na pomoście przed figurą Jezusa Chrystusa. Poświęcenie figury. Otoczenie monumentu z Arką w tle.

Parafiada: ks. Marek Smólski serwuje jajecznice ze strusich jaj. Tort upieczony prze panią Marię Prusak. Arka Noego.

 

Rodzina Przybeckich ofiarowała do kościoła monstrancje, która jest cały czas  wykorzystywana w Sulęcinku , oraz drewnianą rzeźbę Chrystusa Króla , która pochodziła ze zmienianego ołtarza jednego z poznańskich kościołów. Z figurą wiąże się pewna historia, która jak to historia, lubi się powtarzać . W Boże Ciało w Solcu , wioski , jak było w zwyczaju, miały postawić i ubrać ołtarze. Nie wiadomo dlaczego, Sulęcinek ołtarza nie ubrał. Przybecki widząc co się stało, pojechał szybko do domu , przywiózł figurę Chrystusa Króla i postawił na nie ubrany ołtarz. Ksiądz proboszcz Franciszek Bortnowski prowadząc procesje stwierdził, że ołtarz nie jest wystarczająco ubrany , nie godny by postawić Najświętszy Sakrament na takim ołtarzu i go ominął .  Obecnie Chrystus Król jest głównym elementem naszego kościoła i mam nadzieję, że tak pozostanie. Parafrazując, w ten sposób po raz drugi wypełniły się słowa Biblii z Księgi Psalmów: „Kamień odrzucony przez budujących, stał się kamieniem węgielnym”. Z Leszkiem wiąże się jeszcze jedna ważna historia.  Przyłączył się on, do jednej z poznańskich pielgrzymek , udających się do Rzymu. Zabrał ze sobą kamienie polne, które planował, by papież Jan Paweł II  poświęcił je, jako kamień węgielny pod budowę nowego kościoła. Krótko przed audiencją udał się do autobusu po pozostawione kamienie. Jakie było jego zdziwienie i rozpacz , kiedy w autobusie kamieni nie znalazł. Kierowca myśląc, że to śmieci wyrzucił je. Leszek zachował jednak zimną krew. Poprosił poznańskich pielgrzymów, by podarowali mu swoje różańce, które zaniósł do papieża a Ojciec Święty Jan Paweł II pobłogosławił je jako kamień węgielny pod budowę nowego kościoła w Sulęcinku.  Puszka z poświęconymi różańcami,  do czasu wybudowania wieży kościoła, stała przy ołtarzu. Obecnie wraz z historią budowy kościoła znajduje się pod krzyżem na wieży kościoła. Leszek Przybecki zmarł tragicznie w Tatrach w sierpniu 2010r.